با هماهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان همایش تحکیم بنیان خانواده ویژه جوانان شهرستان کوهبنان با سخنرانی دکترطهماسبی درمحل سالن استادمطهری برگزارگردید،دکترطهماسبی ازحضورپرشورجوانان کوهبنانی تقدیرنمود.

با هماهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان همایش تحکیم بنیان خانواده ویژه جوانان شهرستان کوهبنان با سخنرانی دکترطهماسبی درمحل سالن استادمطهری برگزارگردید،دکترطهماسبی ازحضورپرشورجوانان کوهبنانی تقدیرنمود.

IMG_2337 IMG_2352 IMG_2353 IMG_2354 IMG_2358