نهمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان چهارشنبه ۹۹/۱۰/۲۲ روستاهای بخش طغرالجرد با همکاری آقای کارگر ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان اقای جعفرینژاد ریاست محترم هیئت روستایی شهرستان کوهبنان و سرکار خانم قربانی خانم مهدی زاده خانم ادیش خانم خالداری و خانم بیگتاشی مدیرمدرسه محبوبه […]

 

نهمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان چهارشنبه ۹۹/۱۰/۲۲ روستاهای بخش طغرالجرد با همکاری آقای کارگر ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان اقای جعفرینژاد ریاست محترم هیئت روستایی شهرستان کوهبنان و سرکار خانم قربانی خانم مهدی زاده خانم ادیش خانم خالداری و خانم بیگتاشی مدیرمدرسه محبوبه دانش و دهباران روستاهای رشک و خانمکان

(روابط عمومی اداره ورزش وجوانا شهرستان کوهبنان)

 

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت ورزش های بومی محلی