مسابقات شطرنج مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان با شرکت ۲۵ورزشکار درمحل کانون فرهنگی تربیتی شهید یوسف زاده برگزار شد ودرپایان آقایان محمد علی تردست ازدبستان ابوریحان و حجت محمدی ازدبستان شهید مفتح به ترتیب مقام اول ودوم راکسب نموده وآقایان ابوالفضل یوسف زاده ازدبستان فرهنگیان وعارف مرتضایی ازدبستان ۲۲بهمن خرمدشت مقام سوم مشترک رابدست آوردند، […]

نفرات برتر مسابقات شطرنج

 

مسابقات شطرنج مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان با شرکت ۲۵ورزشکار درمحل کانون فرهنگی تربیتی شهید یوسف زاده برگزار شد ودرپایان آقایان محمد علی تردست ازدبستان ابوریحان و حجت محمدی ازدبستان شهید مفتح به ترتیب مقام اول ودوم راکسب نموده وآقایان ابوالفضل یوسف زاده ازدبستان فرهنگیان وعارف مرتضایی ازدبستان ۲۲بهمن خرمدشت مقام سوم مشترک رابدست آوردند، درپایان مسابقات جعفری نژاد کارشناس تربیت بدنی وسلامت اداره ازهمکاری عبدالهی مدیرکانون شهید یوسف زاده ورضوانی مسئول برگزاری مسابقات تقدیرنمود. /روابط عمومی آموزش پرورش کوهبنان