با هماهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان ازآقای دکترامیری نماینده محترم مجلس دعوت شد تادرنشست صمیمی با جوانان شهرستان کوهبنان که درمحل سالن کنفرانس فرمانداری تشکیل شد حضورپیداکرده وساعاتی رابه درددل جوانان درزمینه تحصیل ،اشتغال وازدواج گوش کرده ودرپایان نیز مطالبی را برای جوانان مطرح نمودند.

با هماهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان ازآقای دکترامیری نماینده محترم مجلس دعوت شد تادرنشست صمیمی با جوانان شهرستان کوهبنان که درمحل سالن کنفرانس فرمانداری تشکیل شد حضورپیداکرده وساعاتی رابه درددل جوانان درزمینه تحصیل ،اشتغال وازدواج گوش کرده ودرپایان نیز مطالبی را برای جوانان مطرح نمودند.

DSC04835 DSC04838 DSC04852 DSC04867 DSC04872