نرمش صبحگاهی سالمندان به مناسبت هفته سالمند درمحل پارک سالمند شهرستان کوهبنان برگزارشد. ☑️روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان

 

نرمش صبحگاهی سالمندان به مناسبت هفته سالمند درمحل پارک سالمند شهرستان کوهبنان برگزارشد. ☑️روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان