مقطع ابتدایی فرهنگیان الف نماینده شهید ورزشکار شاهمرادی(۵) دبستان آیت ا…کاشانی نماینده شهید ورزشکار فخارزاده (۱) دبستان شهید آذین نماینده شهید ورزشکار محمد حسنی(۴) دبستان شهیدتوکلی جور نماینده شهید ورزشکار توکلی(۰) فرهنگیان ب نماینده شهید ورزشکار مظفری (۲) دبستان شهید مفتح نماینده شهید ورزشکار عوضی(۲) مقطع متوسطه اول به دلیل امتهانات ۳بهمن ماه برگزار می […]

مقطع ابتدایی

فرهنگیان الف نماینده شهید ورزشکار شاهمرادی(۵)

دبستان آیت ا…کاشانی نماینده شهید ورزشکار فخارزاده (۱)

دبستان شهید آذین نماینده شهید ورزشکار محمد حسنی(۴)

دبستان شهیدتوکلی جور نماینده شهید ورزشکار توکلی(۰)

فرهنگیان ب نماینده شهید ورزشکار مظفری (۲)

دبستان شهید مفتح نماینده شهید ورزشکار عوضی(۲)

مقطع متوسطه اول به دلیل امتهانات ۳بهمن ماه برگزار می شود .

قضاوت این دیدار هارا آقایان :

محمد تکاور ، مجید رضوانی و سید علی پور ابراهیمی برعهده داشتند

روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان

کارشناسی تربیت بدنی وآموزش وپرورش شهرستان کوهبنان