مقطع ابتدایی: فرهنگیان (الف) نماینده شهید ورزشکار شاهمرادی(۵) دبستان شهید مفتح نماینده شهید ورزشکار عوضی (۰) دبستان آیت الله کاشانی نماینده شهید ورزشکار فخارزاده(۱) دبستان شهید آذین نماینده شهید ورزشکار محمدحسنی (۴) دبستان شهید توکلی جور نماینده شهید ورزشکار توکلی (۱) دبستان فرهنگیان (ب) نماینده شهید ورزشکار مظفری(۱) مقطع متوسطه اول به دلیل شروع امتحانات، […]

مقطع ابتدایی:

فرهنگیان (الف) نماینده شهید ورزشکار شاهمرادی(۵)

دبستان شهید مفتح نماینده شهید ورزشکار عوضی (۰)

دبستان آیت الله کاشانی نماینده شهید ورزشکار فخارزاده(۱)

دبستان شهید آذین نماینده شهید ورزشکار محمدحسنی (۴)

دبستان شهید توکلی جور نماینده شهید ورزشکار توکلی (۱)

دبستان فرهنگیان (ب) نماینده شهید ورزشکار مظفری(۱)

مقطع متوسطه اول به دلیل شروع امتحانات، ۳ بهمن ماه برگزار می گردد.

قضاوت این دیدارها را آقایان  میلاد بیگتاشی و علیرضا جدیدی برعهده داشتند.

روابطعمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان