مقطع ابتدایی دبستان شهید توکلی جور نماینده شهید ورزشکار توکلی (۰) دبستان فرهنگیان الف نماینده شهید ورزشکار شاهمرادی (۶) دبستان شهید آذین نماینده شهید ورزشکار محمدحسنی  (۱) دبستان فرهنگیان ب نماینده شهید ورزشکار مظفری (۰) دبستان آیت الله کاشانی نماینده شهید ورزشکار فخار زاده (۰) دبستان شهید مفتح نماینده شهید ورزشکار عوضی (۲) مقطع متوسطه […]

مقطع ابتدایی

دبستان شهید توکلی جور نماینده شهید ورزشکار توکلی (۰)

دبستان فرهنگیان الف نماینده شهید ورزشکار شاهمرادی (۶)

دبستان شهید آذین نماینده شهید ورزشکار محمدحسنی  (۱)

دبستان فرهنگیان ب نماینده شهید ورزشکار مظفری (۰)

دبستان آیت الله کاشانی نماینده شهید ورزشکار فخار زاده (۰)

دبستان شهید مفتح نماینده شهید ورزشکار عوضی (۲)

مقطع متوسطه اول

به دلیل شروع امتحانات سوم بهمن برگزار می گردد.

قضاوت این دیدار ها آقایان علیرضا سیف الهی ، مجیدرضوانی، علیرضا جدیدی برعهده داشتند.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان