مقطع ابتدایی دبستان شهید توکلی جور نماینده شهید ورزشکار توکلی (۳) دبستان آیت الله کاشانی نماینده شهید ورزشکار فخار زاده (۱) دبستان فرهنگیان الف نماینده شهید ورزشکار شاهمرادی (۱) دبستان فرهنگیان ب نماینده شهید ورزشکار مظفری (۱) دبستان شهید آذین نماینده شهید ورزشکار محمدحسنی  (۳) دبستان شهید مفتح نماینده شهید ورزشکار عوضی (۳) مقطع متوسطه […]

مقطع ابتدایی

دبستان شهید توکلی جور نماینده شهید ورزشکار توکلی (۳)

دبستان آیت الله کاشانی نماینده شهید ورزشکار فخار زاده (۱)

دبستان فرهنگیان الف نماینده شهید ورزشکار شاهمرادی (۱)

دبستان فرهنگیان ب نماینده شهید ورزشکار مظفری (۱)

دبستان شهید آذین نماینده شهید ورزشکار محمدحسنی  (۳)

دبستان شهید مفتح نماینده شهید ورزشکار عوضی (۳)

مقطع متوسطه اول

دبیرستان ابوذر نماینده شهید ورزشکار فتاحی (۴)

دبیرستان امیرکبیر نماینده شهید ورزشکار قربانی (۱)

دبیرستان شهید رجایی نماینده شهید ورزشکار یوسف زاده (۵)

دبیرستان آزادگان نماینده شهید ورزشکار شبان (۱)

دبیرستان شهید غفاری خرمدشت نماینده شهید ورزشکار جعفری (۲)

دبیرستان شهید مدرس نماینده شهید ورزشکار خالداری (۱۱)

قضاوت این دیدار ها آقایان محمد تکاور،مجیدرضوانی، سید علی پورابراهیمی و میلاد بیگتاشی برعهده داشتند.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان