تیم جودوی نونهالان با حضور در مسابقات استانی بعد…

تیم جودوی نونهالان با حضور در مسابقات استانی بعد از کرمان ورفسنجان مقام سوم تیمی را ازآن خود کرد.

در مسابقات انفرادی ورزشکاران ذیل حائز رتبه شدند.

مهدیار قاسمی     در وزن ۲۵ کیلو گرم     رتبه اول

مهدی کمساری     در وزن ۳۸ کیلوگرم     رتبه دوم

محمدرضا  محسن بیگی  در وزن  ۶۵_ کیلوگرم   رتبه دوم

ابوالفضل مالکی   در وزن ۳۸ کبلوگرم    رتبه ی سوم

ابوالفضل اسماعیلی    در وزن ۳۴ کیلوگرم    رتبه ی سوم

مهدی شهابی    در وزن ۳۰ کیلوگرم     رتبه ی سوم

مهدی محمد حسنی رتبه ی سوم

 

IMG_20160305_190533 IMG_20160305_190512 IMG_20160304_100730 IMG_20160304_100731