نحوه نصب اپلیکیشن روی گوشی و با مرورگر کروم سایت davdan.ir را بزنید و سپس ۳ نقطه کروم را بزنید و روی افزوندن به صفحه اصلی کلیک کنید   نحوه نصب اپلیکیشن روی گوشی و با مرورگر کروم سایت davdan.ir را بزنید و سپس ۳ نقطه کروم را بزنید و روی افزوندن به صفحه اصلی […]

نحوه نصب اپلیکیشن

روی گوشی و با مرورگر کروم سایت davdan.ir را بزنید و سپس ۳ نقطه کروم را بزنید و روی افزوندن به صفحه اصلی کلیک کنید

 

نحوه نصب اپلیکیشن

روی گوشی و با مرورگر کروم سایت davdan.ir را بزنید و سپس ۳ نقطه کروم را بزنید و روی افزوندن به صفحه اصلی کلیک کنید