مسابقات والیبال جام حجاب و عفاف بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته حجاب و عفاف ودهه امامت و ولایت با همکاری هیات روستایی و بازیهای بومی ،محلی،هیات والیبال وحوزه بسیج خواهران باشرکت هشت تیم درسالن محمد رسول الله بخش طغرالجردبرگزارشد. 🌹روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹

مسابقات والیبال جام حجاب و عفاف بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته حجاب و عفاف ودهه امامت و ولایت با همکاری هیات روستایی و بازیهای بومی ،محلی،هیات والیبال وحوزه بسیج خواهران باشرکت هشت تیم درسالن محمد رسول الله بخش طغرالجردبرگزارشد. 🌹روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹