مسابقات هفت سنگ بانوان بخش طغرالجرد به مناسبت دهه امامت و ولایت درسالن محمد رسول الله بخش طغرالجرد باشرکت ۳۵نفر از بانوان برگزارگردید. 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹

مسابقات هفت سنگ بانوان بخش طغرالجرد به مناسبت دهه امامت و ولایت درسالن محمد رسول الله بخش طغرالجرد باشرکت ۳۵نفر از بانوان برگزارگردید. 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹