مسابقات فوتبال دختران به مناسبت روز ملی خلیج فارس وبه میزبانی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان با شرکت ۹تیم در زمین چمن مصنوعی بخش طغرالجرد آغاز شد . ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  

مسابقات فوتبال دختران به مناسبت روز ملی خلیج فارس وبه میزبانی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان با شرکت ۹تیم در زمین چمن مصنوعی بخش طغرالجرد آغاز شد .


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان