مسابقات طناب کشی و ایستگاهی دهستان جور المپیاد درون مدرسه ای دستان شهید توکلی شهرستان کوهبنان

مسابقات طناب کشی و ایستگاهی دهستان جور المپیاد درون مدرسه ای دستان شهید توکلی شهرستان کوهبنان

IMG_0745 IMG_0742 IMG_0741