مسابقات دو ومیدانی بانوان ورزشکارشهرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی در استادیوم تختی برگزار ودر بخش د وامدادی گروه الف (خانم فائزه قربانی ، ریحانه شفیعی ،مهدیه مهدی زاده وحسنیه باقی زاده مقام اول کسب کردندودربخش دوسرعت سرکارخانم ریحانه شفیعی مقام اول رااز ان خود کردند

مسابقات دو ومیدانی بانوان ورزشکارشهرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی در استادیوم تختی برگزار ودر بخش د
وامدادی گروه الف (خانم فائزه قربانی ، ریحانه شفیعی ،مهدیه مهدی زاده وحسنیه باقی زاده مقام اول کسب کردندودربخش دوسرعت سرکارخانم ریحانه شفیعی مقام اول رااز ان خود کردند

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان