مسابقات دارت به مناسبت آزاد سازی خرمشهر سوم خرداد ماه۹۳ هئیت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان کارکنان و خانواده محترم کارکنان مرکز بهداشتی درمانی شهرستان کوهبنان

مسابقات دارت به مناسبت آزاد سازی خرمشهر سوم خرداد ماه۹۳

هئیت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان

کارکنان و خانواده محترم کارکنان مرکز بهداشتی درمانی شهرستان کوهبنان

P1040069 P1040076 P1040078 P1040098