مسابقات جودو نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت تکریم رمضان با ورزش در محل خانه جودو برگزار شد.

مسابقات جودو نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت تکریم رمضان با ورزش در محل خانه جودو برگزار شد.