مسابقات جودوی نوجوانان شهرستان کوهبنان وبخش کیانشهرباشرکت بیش از۶۰ ورزشکار باحضور ویژه فرماندار ومعاون سیاسی واجتماعی فرماندار در خانه جودو برگزار گردید. نفرات برگزیده: در وزن۳۰ کیلوگرم         نفر اول : مجتبی بابایی               نفر دوم :مهدی شهابی در وزن۳۴ کیلوگرم         فراول :ابوالفضل اسماعیلی         نفردوم: محمدحسین احمدی در وزن ۳۸ کیلوگرم       نفراول :مهدی کمساری              نفردوم: ابوالفضل […]

 

مسابقات جودوی نوجوانان شهرستان کوهبنان وبخش کیانشهرباشرکت بیش از۶۰ ورزشکار باحضور ویژه فرماندار ومعاون سیاسی واجتماعی فرماندار در خانه جودو برگزار گردید.

نفرات برگزیده:

در وزن۳۰ کیلوگرم         نفر اول : مجتبی بابایی               نفر دوم :مهدی شهابی

در وزن۳۴ کیلوگرم         فراول :ابوالفضل اسماعیلی         نفردوم: محمدحسین احمدی

در وزن ۳۸ کیلوگرم       نفراول :مهدی کمساری              نفردوم: ابوالفضل مالکی

در وزن۴۲ کیلوگرم        برگزیده :ابوالفضل ملک محمدی

در وزن ۴۶ کیلوگرم       نفر اول :علی اکبری                نفردوم :محمد مهدی رشیدی

در وزن ۵۵ کیلوگرم       برگزیده :مهدی محمدحسنی

در وزن ۶۰ کیلوگرم       برگزیده: محمدحسین بابایی

در وزن ۹۰ کیلوگرم       برگزیده: علی اکبرفتاحی

 

IMG-20160123-WA0009 IMG-20160123-WA0010 IMG-20160123-WA0011 IMG-20160123-WA0012 IMG-20160123-WA0013 IMG-20160123-WA0014