به همت جودوی شهرستان کوهبنان جودو کاران مرکز شهرستان و بخش طغرالجرد …

به همت هیئت جودوی شهرستان کوهبنان جودو کاران مرکز شهرستان و بخش طغرالجرد تحت عنوان جام رمضان با یکدیگر رقابت نموده و درپایان آقایان

دروزن ۲۵کیلوگرم” اول: مهدیار قاسمی -دوم:امیر حسن عرب”

در وزن ۳۴کیلو گرم” اول: مجتبی بابایی-دوم:امیر حسن کمساری -سوم:محمدحسین رضا نصب”

در وزن ۳۸کیلو گرم” اول:ابوالفضل اسماعیلی – دوم  :مهدی کمساری”

در وزن ۴۶ کیلوگرم” اول:علی اکبری -دوم:محمد مهدی رشیدی”

در وزن ۶۰ کیلو گرم” اول:احسان تقی زاده دوم:محمدصادق قاسمی”

در وزن ۷۳ کیلوگرم” اول:امیر حسین رشیدی -دوم:محمدرضا محسن بیگی”

در وزن ۹۰کیلو گرم” اول:علی اکبر فتاحی”

 

IMG_6360 IMG_6349