مسابقات جهت یابی ویژه آقایان برای اولین باردرشهرستان امروز عصر در محل پارک برهان الدین برگزار وآقایان ابوالفضل سلمانی پورمقام اول -محمدحسین رحمانی مقام دوم وسید محمد فاضل آدیش مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود نمودند. ((روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان ))

مسابقات جهت یابی ویژه آقایان برای اولین باردرشهرستان امروز عصر در محل پارک برهان الدین برگزار وآقایان ابوالفضل سلمانی پورمقام اول -محمدحسین رحمانی مقام دوم وسید محمد فاضل آدیش مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود نمودند. ((روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان ))

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان