مسابقات بومی محلی خانواده های شهرستان کوهبنان به مناسبت تکریم رمضان با ورزش بعد از افطار درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی در چند رشته ورزشی برگزار ودر پایان از خانواده های برتر تجلیل شد.

مسابقات بومی محلی خانواده های شهرستان کوهبنان به مناسبت تکریم رمضان با ورزش بعد از افطار درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی در چند رشته ورزشی برگزار ودر پایان از خانواده های برتر تجلیل شد.