به مناسبت دهه فجر مسابقات امادگی جسمانی بین بانوان ایروبیک برگزار شد که از بین ۲۰ نفر شرکت کننده چهارنفر اول برگزیده اعلام شدند . ۱-خانم ریحانه رحمانی ۲-خانم صدیقه محمدی ۳-خانم زهراسادات پورمیرزایی ۴-خانم مریم دانشی

به مناسبت دهه فجر مسابقات امادگی جسمانی بین بانوان ایروبیک برگزار شد که از بین ۲۰ نفر شرکت کننده چهارنفر اول برگزیده اعلام شدند .
۱-خانم ریحانه رحمانی
۲-خانم صدیقه محمدی
۳-خانم زهراسادات پورمیرزایی
۴-خانم مریم دانشی