مسابقات آمادگی جسمانی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان به مناسبت حماسه نهم دی با همکاری کانون بسیج ورزشکاران این شهرستان در محل سالن ۹ دی برگزار شد. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان به مناسبت حماسه نهم دی با همکاری کانون بسیج ورزشکاران این شهرستان در محل سالن ۹ دی برگزار شد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان