?مراسم جمع خوانی قرآن توسط بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان در محل تکیه شهید بهشتی با حضور مسئول ورزش بانوان وتعدادی از نواب روسای هیات های ورزشی ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?مراسم جمع خوانی قرآن توسط بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان در محل تکیه شهید بهشتی با حضور مسئول ورزش بانوان وتعدادی از نواب روسای هیات های ورزشی

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان