عیادت مسئولین ورزش از مجید بابایی پیشکسوت فوتبال شهرستان کوهبنان انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان @kouhbananvarzeshsalamat

عیادت مسئولین ورزش از مجید بابایی پیشکسوت فوتبال شهرستان کوهبنان

انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

عیادت مسئولین ورزش از مجید بابایی پیشکسوت فوتبال

عیادت مسئولین ورزش از مجید بابایی پیشکسوت فوتبال

عیادت مسئولین ورزش از مجید بابایی پیشکسوت فوتبال

عیادت مسئولین ورزش از مجید بابایی پیشکسوت فوتبال

@kouhbananvarzeshsalamat

  • نویسنده : علی رضا سیف الهی
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان