شرکت مسئول امورورزش بانوان شهرستان، سرکارخانم آدیش در نشست صمیمی مسئولین ورزش بانوان استان کرمان پنجشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹در اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان. 🌸🌸 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸🌸

شرکت مسئول امورورزش بانوان شهرستان، سرکارخانم آدیش در نشست صمیمی مسئولین ورزش بانوان استان کرمان پنجشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹در اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان. 🌸🌸 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸🌸