سیزدهمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران شهرستان کوهبنان نروستای رتک و ده علی در روز دوشنبه مورخ ۶ بهمن ۱۳۹۹ باشتکر از آقای کارگز ریاست مخترم اداره ورزش و جوانان . اقای جعفری ریاست محترم هیئت روستایی و اقای خسینی ریاست محترم اداره آموزش و پرورش و اقای احمدی روابط عمومی […]

سیزدهمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران شهرستان کوهبنان نروستای رتک و ده علی در روز دوشنبه مورخ ۶ بهمن ۱۳۹۹ باشتکر از آقای کارگز ریاست مخترم اداره ورزش و جوانان . اقای جعفری ریاست محترم هیئت روستایی و اقای خسینی ریاست محترم اداره آموزش و پرورش و اقای احمدی روابط عمومی اداره آموزش و پرورش و آقای خواجه پور بهداشت ده علی سرکار خانم علی زاده خانه بهداشت روستایی رتک و سرکار خانم زکی زاده خانه بهداشت ده علی و سرکاران خانم قربانی و آدیش کارشناسان ارزیاب (روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان)

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت ورزش های بومی محلی