سلام
رقص وجولان برسرمیدان کنند
رقص اندرخون خود مردان کنند
چون رهند از دست خود دستی زنند
چون جهند از نقص خود رقصی کنند
چه دلتنگتیم سردار دلها
چقدر دوری تو مارا عذاب می دهد
رفتنت چه زخمی بر دل مانهاد که هیچ مرهمی کارساز نیست
مرد میدان، میدان الان چقد دلتنگت شده
کجایی محبوب دلها، کجایی عزیز جانها
خانواده شهداء بد بیقرارت هستند. اما من مطمئنم که تو الان هم به خانواده شهداء سرمیزنی، من مطمئنم الان هم به فرزندان شهداء توجه داری..
کاش بودی که بودنم با بودن تو معنی داشت ای قرار دلهای بیقرار، ای خار بر چشم دشمنان اسلام.
ای علمدار، ای سپهدار
اشفعی لی …

سلام
رقص وجولان برسرمیدان کنند
رقص اندرخون خود مردان کنند
چون رهند از دست خود دستی زنند
چون جهند از نقص خود رقصی کنند
چه دلتنگتیم سردار دلها
چقدر دوری تو مارا عذاب می دهد
رفتنت چه زخمی بر دل مانهاد که هیچ مرهمی کارساز نیست
مرد میدان، میدان الان چقد دلتنگت شده
کجایی محبوب دلها، کجایی عزیز جانها
خانواده شهداء بد بیقرارت هستند. اما من مطمئنم که تو الان هم به خانواده شهداء سرمیزنی، من مطمئنم الان هم به فرزندان شهداء توجه داری..
کاش بودی که بودنم با بودن تو معنی داشت ای قرار دلهای بیقرار، ای خار بر چشم دشمنان اسلام.
ای علمدار، ای سپهدار
اشفعی لی …