🌹روز جهانی داور مبارک 🌹بمناسبت روز جهانی داور از داوران مسابقات مینی فوتبال شهرستان کوهبنان (محمودحسین زاده و مجید رضوانی) که قضاوت بازی‌های مسابقات هفته دولت را بر عهده داشتند توسط احمد معصومی ریاست آموزش و پرورش شهرستان کوهبنان و جمعی از پیشکسوتان شهرستان کوهبنان تجلیل شد ✅انجمن پیشکسوتان فوتبال شهرستان کوهبنان ✅

🌹روز جهانی داور مبارک 🌹بمناسبت روز جهانی داور از داوران مسابقات مینی فوتبال شهرستان کوهبنان (محمودحسین زاده و مجید رضوانی) که قضاوت بازی‌های مسابقات هفته دولت را بر عهده داشتند توسط احمد معصومی ریاست آموزش و پرورش شهرستان کوهبنان و جمعی از پیشکسوتان شهرستان کوهبنان تجلیل شد ✅انجمن پیشکسوتان فوتبال شهرستان کوهبنان ✅