?دیدار سرپرست هیات فوتبال شهرستان کوهبنان ومسئول انجمن فوتبال بیشکسوتان شهرستان کوهبنان بااقای تاج الدینی رییس انجمن بیشکسوتان استان کرمان درخصوص برگزاری مسابقات خوش کسوتان استان (گروه۴) که به میزبانی شهرستان کوهبنان از۲ مرداد برگزارخواهد شد. ?روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان

?دیدار سرپرست هیات فوتبال شهرستان کوهبنان ومسئول انجمن فوتبال بیشکسوتان شهرستان کوهبنان بااقای تاج الدینی رییس انجمن بیشکسوتان استان کرمان درخصوص برگزاری مسابقات خوش کسوتان استان (گروه۴) که به میزبانی شهرستان کوهبنان از۲ مرداد برگزارخواهد شد.

?روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان