در هشتم اذرماه با اعضای کرمان در باشگاه رشید فرخی کرمان

در هشتم اذرماه با اعضای کرمان در باشگاه رشید فرخی کرمان