? دوچرخه سواران جوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به شهر کره ای رسیدند. آقایان محمد ضیاالدینی و محمد حسین شاه حسینی به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت وبا شعار ( مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت ) که چند روزپیش شهرستان کوهبنان را به مقصد اقلید فارس ترک کردند به شهر […]

? دوچرخه سواران جوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به شهر کره ای رسیدند.

آقایان محمد ضیاالدینی و محمد حسین شاه حسینی به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت وبا شعار ( مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت ) که چند روزپیش شهرستان کوهبنان را به مقصد اقلید فارس ترک کردند به شهر کره ای رسیدند.

این دو دوچرخه سوارازشهرهای شهربابک، هرات عبور وامروزبه شهرکره ای رسیدند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان