کمیته آموزش اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان یک دوره آموزشی دروس تئوری پیش نیاز مربیگری ورزش را دردیماه ۹۳برگزار می کند ورزشکاران ومربیان رشته های مختلف ورزشی جهت ثبت نام وشرکت دراین دوره دراسرع وقت به اداره ورزش وجوانان مراجعه نمایند  

کمیته آموزش اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان یک دوره آموزشی دروس تئوری پیش نیاز مربیگری ورزش را دردیماه ۹۳برگزار می کند ورزشکاران ومربیان رشته های مختلف ورزشی جهت ثبت نام وشرکت دراین دوره دراسرع وقت به اداره ورزش وجوانان مراجعه نمایندdownload