دوره آموزشی تغذیه ورزشی با حضور دکتر مهرتاش وبا هماهنگی وهمکاری هیات پرشکی ورزشی استان کرمان و شهرستان کوهبنان ویژه مربیان برگزار شد. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

دوره آموزشی تغذیه ورزشی با حضور دکتر مهرتاش وبا هماهنگی وهمکاری هیات پرشکی ورزشی استان کرمان و شهرستان کوهبنان ویژه مربیان برگزار شد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

دوره آموزشی تغذیه ورزشی با حضور دکتر مهرتاش

دوره آموزشی تغذیه ورزشی با حضور دکتر مهرتاش

دوره آموزشی تغذیه ورزشی با حضور دکتر مهرتاش

دوره آموزشی تغذیه ورزشی با حضور دکتر مهرتاش

دوره آموزشی تغذیه ورزشی با حضور دکتر مهرتاش

دوره آموزشی تغذیه ورزشی با حضور دکتر مهرتاش

دوره آموزشی تغذیه ورزشی با حضور دکتر مهرتاش

دوره آموزشی تغذیه ورزشی با حضور دکتر مهرتاش

  • نویسنده : محمد جواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان