?دعوت ازبازیکن خردسال تیم جهان اسپرت شهرستان کوهبنان به دومین مسابقات المپیادهای کشور محمدمحراب محمدحسنی بازیکن نوجوان تیم جهان اسپرت به دومین مسابقات پایه های المپیادکشور درشهر خانساراصفهان جهت همراهی تیم کمیل کرمان اعزام شد. وی اولین بازیکن تیم جهان اسپرت است که درطول کمتراز یک ماه دوباربه مسابقات کشوری اعزام می شود.     […]

?دعوت ازبازیکن خردسال تیم جهان اسپرت شهرستان کوهبنان به دومین مسابقات المپیادهای کشور

محمدمحراب محمدحسنی بازیکن نوجوان تیم جهان اسپرت به دومین مسابقات پایه های المپیادکشور درشهر خانساراصفهان جهت همراهی تیم کمیل کرمان اعزام شد.

وی اولین بازیکن تیم جهان اسپرت است که درطول کمتراز یک ماه دوباربه مسابقات کشوری اعزام می شود.

 

 

?درخشش بازیکن کوهبنانی تیم کمیل کرمان درمسابقات المپیاد های کشوری

محمد محراب محمد حسنی بازیکن نوجوان تیم جهان اسپرت شهرستان کوهبنان که تیم کمیل کرمان را درمسابقات المپیاد های کشوری همراهی می کند دیروز در دیداربین کمیل کرمان وآتیه سازان مازندران گل به ثمر رساند.

درپایان این بازی تیم کمیل بانتیجه۴بر۳پیروز میدان شد.

?روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان


?روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان