دردیداری دوستانه تیم والیبال پیشکسوتان شهرستان کوهبنان توانست تیم پیشکسوتان شهرستان راور رابانتیجه سه بردو شکست دهد

دردیداری دوستانه تیم والیبال پیشکسوتان شهرستان کوهبنان توانست تیم پیشکسوتان شهرستان راور رابانتیجه سه بردو شکست دهد