حضورمسئول امور ورزش بانوان درجلسه ای که با حضورخانم محمدیان و نماینده وزیرورزش در اموربانوان دربخش بانوان و مدیرکل محترم اداره ورزش وجوانان درسالن کنفرانس سعادت اباد درروزسوم بهمن ماه ساعت  ۶٫۳۰ عصربرگزارگردید  

حضورمسئول امور ورزش بانوان درجلسه ای که با حضورخانم محمدیان و نماینده وزیرورزش در اموربانوان دربخش بانوان و مدیرکل محترم اداره ورزش وجوانان درسالن کنفرانس سعادت اباد درروزسوم بهمن ماه ساعت  ۶٫۳۰ عصربرگزارگردید