حضور محمود حسین زاده دراولین جلسه هیات موسس انجمن پیشکسوتان فوتبال استان کرمان باحضورنمایندگان ۲۳شهرستان و باحضوردکترقرایی ریاست هیات فوتبال استان کرمان ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان?

حضور محمود حسین زاده دراولین جلسه هیات موسس انجمن پیشکسوتان فوتبال استان کرمان باحضورنمایندگان ۲۳شهرستان و
باحضوردکترقرایی ریاست هیات فوتبال استان کرمان

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان?