حضور مادر و پسر دوچرخه سوار ، از کشور آلمان در بخش طغرالجرد (شهرستان کوهبنان)

حضور مادر و پسر دوچرخه سوار ، از کشور آلمان در بخش طغرالجرد (شهرستان کوهبنان)