?حضور بانوی کوهبنانی درتیم داژبال دانشگاه علوم پزشکی کرمان نجمه السادات روح الامینی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درمسابقات داژبال دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که از تاریخ اول اسفند ماه ۹۷ در شهرستان ساری شهر خزر آباد آغازگردید تیم دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان را همراهی نموده است در این مسابقات تیم علوم […]

?حضور بانوی کوهبنانی درتیم داژبال دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نجمه السادات روح الامینی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درمسابقات داژبال دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که از تاریخ اول اسفند ماه ۹۷ در شهرستان ساری شهر خزر آباد آغازگردید تیم دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان را همراهی نموده است

در این مسابقات تیم علوم پزشکی کرمان به رده چهارم کشوری رسید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان