هماهنگی عصبی عضلانی نشان دهنده توانایی اجرای حرکت های سریع ولی بی نقص ، راحت و دقیق در جودو به کار می رود اگر قهرمان بتواند کوزوشی را به همراه یک سرعت انتقال درست و یک تای ساباکی صحیح بتواند پای ستون را به موقع در زاویه پرتاب تکنیک مورد نظر قرار دهد و با […]

هماهنگی عصبی عضلانی نشان دهنده توانایی اجرای حرکت های سریع ولی بی نقص ، راحت و دقیق در جودو به کار می رود اگر قهرمان بتواند کوزوشی را به همراه یک سرعت انتقال درست و یک تای ساباکی صحیح بتواند پای ستون را به موقع در زاویه پرتاب تکنیک مورد نظر قرار دهد و با حفظ تعادل و در موقعیت کاملا مطمئن (سوکوری) قطعا بهترین هماهنگی عصب عضلانی را برای پرتاب شگرد خود لحاظ کرده است.

زمانی می توانیم بگوییم قهرمان جودو در سرعت هماهنگی دارد که بتواند مهارتهای پیچیده همچون ترکیب فنون را در برداشته باشد یعنی بتواند پس از ناکامی از اجرای تکنیک به تکنیک دیگر با فاصله کم زمانی برسد و در ضد حمله ها نیز به همین سبک عمل نماید در غیر این صورت هماهنگی معنا ندارد.

در رشته جودو توسعه هماهنگی در قدرت بسیار اهمیت دارد چون اجرای مهارت به هماهنگی بالا قدرت و توان نیز نیاز است. اگر مهارت با تمرکز بالا صورت گیرد از نظر بیومکانیک صحیح و از نظر فیزیولوژی یک کارآمد محسوب می شود مفید واقع می شود.

هر حرکتی که انجام می دهیم اگر دقت بیشتر شود سرعتش کم می شود پس اگر هم سرعت و هم دقت را می خواهیم با هم داشته باشیم باید تمرین – تمرکز – تکرار را بیشتر مورد توجه قرار دهیم که رمز موفقیت در تمرین برای اجرای یک مهارت ورزشی در جودو است.

سوال: چگونه می توان دقت عضله را زیاد کرد یعنی از زمخت به ظریف تبدیل شود و اجرای فن مورد نظر شما را به خوبی به نمایش بگذارد؟

جواب: به وسیله تمرین که باعث می شود حرکات اضافی حذف شوند و واحدهای حرکتی لازم به کار گرفته شود.

کلید موفقیت===> اچی کومی ====> اگر از مهارت های باز توسط تای ساباکی ها سرچشمه گرفته شود و این جابجایی و یا تغییر جهت دادن ها طوری صورت گیرد که دامنه حرکتی را افزایش و هنرآموز موقعیت های بیشتری را در فنون پرتاب قرار دهد قابل قبول است.

بنیادی ترین روش افزایش سرعت (تکرار) اچی کومی در جودو

تکرا باعث سرعت در اچی کومی و در کمترین زمان ممکن آماده برای اجرای تکنیک می شود اگر به صحیح بودن آن تمرکز شود قطعا استفاده دو منظوره است یعنی هم سرعت را افزایش و هم اصلاح فنون را در بردارد و باعث اعتماد بنفس در هنرآموزان می شود.

وقتی از تکرار در جودو صحبت می شود یعنی تکرار در فنون ====> تکرار در ضد حمله ها ====> عکس العمل ها که باعث افزایش قابلیت در این هنر المپیکی می شود.

 

باید دقت شود که بالا بردن سرعت در جودو ابتدا کند و سپس به تند تبدیل شود چون اگر ابتدا با سرعت بالا تمرین کنیم صحیح بودن را از دست خواهیم داد.

مهمترین عامل در تمرینات تکراری روحیه عالی و اراده و تمرکز بالاست که باید به سرعت بیشینه دست پیدا کرد.

 

در واقع باید اندیشه و اراده و تمرکز خود را متوجه اجرای تکرارهای با حداکثر سرعت قبل از مسابقات اصلی مدنظر داشت و همین تکرار های سرعتی هدف دار است که قهرمان را از نظر روانی و ذهنی برای رسیدن به سرعت برتر در اجرای تکنیک ها و هماهنگی عصبی عضلانی در اوج هدایت می کند با تکرار است که می شود هم در اجرای سریع تکنیک و هم در ضد حمله و عکس العمل تمرکز داشت