جلسه هماهنگی مسابقات والیبال بانوان در روز چهارشنبه ۱۱/۱۱/۹۶ دراداره ورزش وجوانان برگزارشدوقرارشد مسابقات باشرکت ۷تیم بصورت دوره ای ازمورخه ۱۸/۱۱/۹۶ برگزارشود

جلسه هماهنگی مسابقات والیبال بانوان در روز چهارشنبه ۱۱/۱۱/۹۶ دراداره ورزش وجوانان برگزارشدوقرارشد مسابقات باشرکت ۷تیم بصورت دوره ای ازمورخه ۱۸/۱۱/۹۶ برگزارشود