?جلسه هماهنگی طرح یاریگران زندگی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ویژه مدیران مدارس شهرستان کوهبنان درمحل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش برگزار شد. منصور جعفری نژادکوهبنانی کارشناس مراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش شهرستان کوهبنان گفت :در این طرح هرمدرسه بعنوان کانون یاریگران زندگی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی […]

?جلسه هماهنگی طرح یاریگران زندگی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ویژه مدیران مدارس شهرستان کوهبنان درمحل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

منصور جعفری نژادکوهبنانی کارشناس مراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش شهرستان کوهبنان گفت :در این طرح هرمدرسه بعنوان کانون یاریگران زندگی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی وشناسایی واولویت بندی آسیب آموزشگاه فعالیت می کند.

وی افزود: مدیر آموزشگاه ، مشاور ، نماینده معلمان ، مربی پرورشی ، رئیس شورای دانش آموزی ، نماینده سفیران سلامت ، همیارپیشگیری و همیار مشاوره بعنوان اعضای اصلی این کانون در اتاق فکر آموزشگاه حضور فعال داشته ودر برنامه ریزی جهت کاهش آسیب های اجتماعی و مراقبت از آسیبها فعالیت می نمایند .

?کارشناسی تربیت بدنی ،سلامت و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش وپرورش شهرستان کوهبنان