جلسه هماهنگی جشنواره فرهنگی ورزشی جودوکاران استان کرمان با حضور خانواده ها در محل خانه جودو شهرستان کوهبنان با محوریت شرکت جودوکاران  شهرستان کوهبنان در جشنواره استانی برگزار گردید و مقررشد جودوکاران شهرستان کوهبنان به همراه خانواده در این جشنواره حضور فعال داشته باشند  

جلسه هماهنگی جشنواره فرهنگی ورزشی جودوکاران استان کرمان با حضور خانواده ها در محل خانه جودو شهرستان کوهبنان با محوریت شرکت جودوکاران  شهرستان کوهبنان در جشنواره استانی برگزار گردید

و مقررشد جودوکاران شهرستان کوهبنان به همراه خانواده در این جشنواره حضور فعال داشته باشند