به یاری خداوند متعال جلسه شورای ورزشی شهرستان پیرامون شرکت ورزشکاران وتیمهای شرکت کننده در المپیادکرمانیان برگزار گردید.در این جلسه ابتدا مسئول اداره ضمن خوشامد گویی به بیان اهداف المپیاد وشرایط شرکت در مسابقات مطالبی رابیان نمودند سپس مسئولین هیئت ها ضمن اعلام امادگی تیمها از نحوه برگزاری ومکان برگزاری مسابقات مطلع گردیدند وقرار شد […]

به یاری خداوند متعال جلسه شورای ورزشی شهرستان پیرامون شرکت ورزشکاران وتیمهای شرکت کننده در المپیادکرمانیان برگزار گردید.در این جلسه ابتدا مسئول اداره ضمن خوشامد گویی به بیان اهداف المپیاد وشرایط شرکت در مسابقات مطالبی رابیان نمودند سپس مسئولین هیئت ها ضمن اعلام امادگی تیمها از نحوه برگزاری ومکان برگزاری مسابقات مطلع گردیدند وقرار شد اسامی ورزشکاران خود را تاشنبه به اداره ورزش وجوانان تحویل نمایند.۸۷۳۰۹۴۵۴۷۳۳۷۴۰۱۷۶۶۵۷ ۵۰۰۰۵۱۷۶۸۸۹۰۴۷۵۷۸۶۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبعhttp://vjkohbanan.blogfa.com/