جشنواره ی فرهنگی ورزشی حجاب وعفاف ویژه ی دختران شبانه روزی جنت و عدالت برگزار و پس از برگزاری مسابقات ورزشی آقای قطبی کارشناس مذهبی آموزش و پرورش دقایقی  پیرامون مسئله ی حجاب و عفاف با دختران بحث و تبادل نظر کرد.

جشنواره ی فرهنگی ورزشی حجاب وعفاف ویژه ی دختران شبانه روزی جنت و عدالت برگزار و پس از برگزاری مسابقات ورزشی آقای قطبی کارشناس مذهبی آموزش و پرورش دقایقی  پیرامون مسئله ی حجاب و عفاف با دختران بحث و تبادل نظر کرد.

DSC04825 DSC04782 DSC04804 DSC04815