جشنواره پروازبادبادک ها باشرکت نوجوانان درکناروالدین درمحل بلندی های امامزاده بی بی عصمت (س) به همت هیئت ورزش های همگانی اداره ش رزسربرگزارشد ودرپایان نفرات برترجهت دریافت جوایز معرفی شدند        

جشنواره پروازبادبادک ها باشرکت نوجوانان درکناروالدین درمحل بلندی های امامزاده بی بی عصمت (س) به همت هیئت ورزش های همگانی اداره ش رزسربرگزارشد ودرپایان نفرات برترجهت دریافت جوایز معرفی شدند

 

 

 

 

IMG_2465IMG_2454

IMG_2456 IMG_2531 IMG_2458