توزیع شیر رایگان در کلاس های اموزشی  ورزش  تابستان با همکاری و پیگیری اداره اموزش و پرورش شهرستان کوهبنان  از ورزشکاران رشته های مختلف با توزیع شیر رایگان  پذیرایی شد.

توزیع شیر رایگان در کلاس های اموزشی  ورزش  تابستان با همکاری و پیگیری اداره اموزش و پرورش شهرستان کوهبنان  از ورزشکاران رشته های مختلف با توزیع شیر رایگان  پذیرایی شد.

IMG_0021

IMG_0023 IMG_0024 IMG_0026 IMG_0016