تجلیل از بانوان مقام آور در جشنواره فرهنگی ورزشی روستای خانمکان شهرستان کوهبنان

تجلیل از بانوان مقام آور در جشنواره فرهنگی ورزشی روستای خانمکان شهرستان کوهبنان